top of page

Diensten

Doordat Orthopedagogiek Praktijk Jamie Sluijs kleinschalig is, kan er maatwerk geleverd worden en wordt er “out of the box” gedacht. Door korte lijnen en continue afstemmen met kind, ouders (en andere betrokkenen), wordt er steeds dat gedaan wat het kind/ouders nodig hebben om de positieve verandering te bewerkstelligen. 

Je kunt bij Praktijk Jamie Sluijs terecht voor:

 • Individuele begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar. 

 • Diagnostisch beschrijvend onderzoek van kinderen van 4 tot 18 jaar.

 • Advisering op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Dit kan in de
  vorm van een individueel traject met ouders of school, maar ook in de vorm van 

  trainingen, workshops en/of informatiebijeenkomsten. 
   

In de afbeelding lees je voorbeelden van de onderwerpen die behandeld worden

op de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die negatieve gedachten

hebben over zichzelf, onzeker zijn, iets naars hebben meegemaakt, last hebben van

somberheid, angsten of boosheid. Of kinderen die motivatieproblemen of tegenslagen

ervaren op school (bijv. door aandachts- en concentratieproblemen; achterblijvende

schoolresultaten) of kinderen die moeite hebben in omgang met anderen of thuis

problemen ervaren. 

Als jouw hulpvraag er niet tussen staat, schroom dan niet om contact met mij op te nemen zodat we kunnen kijken of ik wat voor je kan betekenen. 
 

Hieronder zal kort beschreven worden wat elk van de bovenstaande diensten inhoudt. De bovenstaande diensten zijn beschikbaar voor zowel ouders, scholen, kinderopvangcentra als andere geïnteresseerde partijen. 

Op de pagina Werkwijze is te lezen hoe Praktijk Jamie Sluijs te werk gaat (van aanmelding tot eindgesprek).

Woordwolk

Elke begeleiding is passend op het individu, afgestemd op de persoonlijke doelen en behoeften van het kind. Voorafgaand aan de begeleiding is er aan de hand van onderzoek een individueel begeleidingsplan opgesteld (zie pagina Werkwijze). Tijdens elke afspraak wordt er gewerkt aan één of meerdere persoonlijke doelen. Binnen de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van effectief bewezen behandelmethoden, spel en beweging maar wordt er vooral goed gekeken naar wat werkt voor het desbetreffende kind. Het ene kind vindt het fijn om veel te praten, het andere kind leert beter door in beweging te zijn en weer een ander vindt het prettig om in spelvorm nieuwe vaardigheden te leren. Hiernaast wordt het kind gestimuleerd om op zichzelf te reflecteren door middel van positieve feedback (Wat ging er goed? Hoe zou jij het de volgende keer aanpakken?). Het inzicht krijgen in zichzelf en het aanleren van (praktische) vaardigheden staan centraal. 

 

Tijdens de afspraak wordt eerst kort de week met elkaar besproken en het huiswerk met elkaar doorgenomen. Vervolgens wordt aangegeven wat er die dag op het programma staat. Hierna wordt er gewerkt aan de individuele doelen door het uitvoeren van verschillende activiteiten of opdrachten aan tafel, in beweging of in spelvorm. Net wat bij het kind op dat moment past. Tegen aan het einde van de afspraak wordt er samengevat wat we vandaag geleerd hebben en wordt er een huiswerkopdracht meegegeven, zodat het kind het geleerde in de praktijk (thuis of op school) ook kan oefenen. Na afloop vindt er een korte terugkoppeling naar de ouder(s) toe plaats. 

Jongen speelt met blokken

Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, veel negatieve emoties ervaart en/of last heeft van bepaald (probleem)gedrag, dan wordt er middels sociaal-emotioneel onderzoek gekeken naar hoe dat zou kunnen komen. Dit wordt gedaan middels gesprekken (zowel met het kind als ouders), vragenlijsten en/of observaties (school en/of thuis). Ook zullen er verschillende oefeningen en opdrachten uitgevoerd worden om zo in kaart te brengen hoe een kind zich voelt, wat hij/zij van zichzelf vindt en hoe hij/zij omgaat met bepaalde situaties. Aan de hand van al deze gegevens wordt er een verslag gemaakt waarin de bevindingen en het bijbehorende advies beschreven worden. Dit verslag wordt in een gesprek toegelicht. 

Intelligentieonderzoek 

Indien het wenselijk is om de cognitieve capaciteiten van een kind in kaart te brengen, dan wordt er bij Praktijk Jamie Sluijs gebruik gemaakt van de WISC-V-NL (Wechsler Intelligence Scale for Children - V). Dit is een veelgebruikte test voor het bepalen van de intelligentie van kinderen van 6 t/m16 jaar. Naast de algemene intelligentie, geeft deze test ook informatie over cognitieve capaciteiten als verbaal redeneervermogen, visueel-ruimtelijke vaardigheden, verwerkingssnelheid, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. Een intelligentieonderzoek kan bijvoorbeeld geadviseerd worden wanneer de schoolresultaten achterblijven of juist voor lopen of wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit op school en/of last heeft van concentratieproblemen. 

Voorafgaand aan de afname vindt er een intakegesprek plaats. In het kader van het onderzoek kan het ook nuttig zijn om het kind op school te observeren. Dit wordt in overleg met elkaar afgestemd. Voor de testafname zelf wordt er gemiddeld

2,5 a 3 uur ingepland, waarbij er eerst tijd is voor een kort praatje en daarna aan het kind wordt uitgelegd wat de procedure is. Gedurende de afname worden er pauzes ingelast. Doordat de test uit verschillende onderdelen bestaat en er voldoende variatie in de activiteiten zit, wordt de intelligentietest door kinderen vaak als leuk ervaren. Na de afname wordt er een uitgebreid verslag gemaakt van de resultaten en het bijbehorende advies. Dit verslag wordt ook in een gesprek besproken. 

Onderzoek naar de executieve functies

In aanvulling op het intelligentieonderzoek, kan het nuttig zijn om de executieve functies van een kind in kaart te brengen. Executieve functies worden ook wel de "regelfuncties" van het brein genoemd, het zijn de hogere denkprocessen die nodig en belangrijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten en taken, doelgericht gedrag en reguleren van emoties. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vaardigheden zoals het richten en vasthouden van aandacht, plannen & organiseren, flexibiliteit, werkgeheugen, zelfregulatie (aansturen van je eigen gedrag en emoties) en metacognitie (op jezelf en de situatie kunnen reflecteren)*. Tijdens het leerproces, binnen het onderwijs, maar ook in het dagelijks leven wordt er steeds een beroep gedaan op de executieve functies. Wanneer een kind bijvoorbeeld moeite heeft om gerichte taken op te volgen, snel afgeleid is, lastig vindt om met frustraties om te gaan, impulsief is en/of moeite heeft met organiseren, dan kan het zinvol zijn om de executieve functies verder te onderzoeken en indien nodig te trainen.

 

Onderzoek naar executieve functies bestaat uit het afnemen van vragenlijsten, observaties en het uitvoeren van spellen en taken waarbij de werkhouding, taakaanpak en taakgerichtheid centraal staan. Op basis van het onderzoek wordt er een verslag gemaakt waarin de bevindingen en het advies worden beschreven. Dit verslag wordt in een gesprek besproken. 

 

* Informatie met betrekking tot de executieve functies is afkomstig vanuit de volgende bronnen: 
Emiel van Doorn - StiBCO: https://www.stibco.nl/cognitieve-functies-in-relatie-tot-de-executieve-functies/

Landelijk Expertisecentrum SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling); https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/ 

Een toets maken

Advisering

Praktijk Jamie Sluijs geeft advies aan ouders, scholen en andere geïnteresseerden.​ Soms is het fijn als iemand even meedenkt met een opvoedsituatie, vragen kan beantwoorden over hoe om te gaan met bepaald gedrag van een kind of aan wie de zorgen geuit kunnen worden over een kind. Aan de hand van de hulpvraag maken wij samen afspraken over hoe ik kan helpen. 

Overige diensten 

Praktijk Jamie Sluijs staat open voor het geven van presentaties, trainingen, informatiebijeenkomsten of workshops op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen (4 - 18 jaar). Als je op dit gebied een vraag aan mij hebt, neem dan even contact met mij op en dan bespreken wij de mogelijkheden met elkaar.

 

Recentelijk ben ik gecertificeerd om de training "Knap Lastig!? Postief omgaan met lastig gedrag in de BSO" te geven. In april 2023 heb ik de train-de-trainer training gevolgd bij J. Blauwhoff – Pedagogische Trainingen en Advies. Hieronder is meer informatie over deze training te lezen (bron: https://jblauwhoff.nl/

Training - Knap lastig!? Positief omgaan met lastig gedrag in de BSO 

De training "Knap lastig!?" is in 2008 ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in opdracht van Oudervereniging Balans. In 2021 is de training overgenomen door J. Blauwhoff – Pedagogische Trainingen en Advies en geactualiseerd. 

Het doel van deze training is om pedagogisch medewerkers in de BSO handvatten te geven om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, dus ook voor de kinderen die als lastig of zelfs als “knap lastig” worden ervaren. Sommige kinderen bekijken en beleven de wereld op een andere manier, laten opvallend gedrag zien of hebben specifieke ondersteuningsbehoeften. Deze training gaat over hoe pedagogisch medewerkers hier op een positieve manier op kunnen inspelen. Dit door kennis te verkrijgen over de verklaringen voor het gedrag van het kind (Wat kan de reden zijn dat het kind bepaald gedrag laat zien?), inzichten in de werking van het brein, uitleg over verschillende behoeften van kinderen, maar ook door pedagogisch medewerkers naar hun eigen handelen te laten kijken (Wat kan ik als pm’er inzetten om goed aan te sluiten bij het kind en het kind zich prettig te laten voelen?). Deze inzichten leiden tot tools en strategieën waarmee het gedrag van kinderen op een positieve manier gestuurd kan worden, zodat de kinderen zichzelf als competent blijven ervaren.

Na het volgen van de training hebben pedagogisch medewerkers in de bso:

 • Meer inzicht in hoe het brein werkt van een kind waarvan de prikkelverwerking anders verloopt.

 • Tools en strategieën gekregen om om te gaan met het soms lastige gedrag van kinderen.

 • Meer controle in het oplossen van stressvolle momenten in het werken met kinderen.

 • Geleerd hoe zij op een effectieve manier omgaan met emoties van kinderen.

 • Meer (zelf)vertrouwen in interactie met kinderen in de BSO.

Praktische informatie:

 • 5 bijeenkomsten van elk 3 uur

 • De deelnemer ontvangt een werkboek en voert praktijkopdrachten uit. De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en actieve deelname een certificaat uit naam van J. Blauwhoff & Oudervereniging Balans. 

Ben jij als pedagogisch medewerker geïnteresseerd in deze training of lijkt deze training jou interessant voor jouw kinderopvangorganisatie, dan hoor ik dat graag. Je kan contact met mij opnemen via de mail info@praktijkjamiesluijs.nl

of bellen op 06-37395746 voor meer informatie.

Bron:  J. Blauwhoff – Pedagogische Trainingen en Advies (https://jblauwhoff.nl/)

Werkpresentatie
bottom of page